Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá