Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Cục QLTT và Bưu điện tỉnh Tiền Giang