Chính sách

Sự thống nhất và đồng bộ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ ban hành ngày 18/9/2020 tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quy định và thuận tiện áp dụng vào thực tế.