STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công bố công khai dự toán ngân sách
Năm 2021 22/QĐ-CQLTT 01/02/2021
2
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
2019 166/QĐ-CQLTT 30/12/2020
3
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020
2020 18/QĐ-CQLTT 20/11/2020
4
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020
2020 100/QĐ-CQLTT 02/11/2020
5
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
Quí IIII năm 2020 536/TB-CQLTT 08/10/2020
6
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 346/TB-CQLTT 14/07/2020
7
Công khai quyết toán ngân sách
2019 56/QĐ-CQLTT 18/05/2020
8
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
Quí I năm 2020 14/04/2020
9
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
2019 150/CQLTT-TCHC 30/03/2020
10
Công khai số liệu dự toán ngân sách
2020 40/QĐ-CQLTT 12/03/2020