STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 656/TB-QLTTTG 10/10/2023
2
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 (Chương 016)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 658/TB-QLTTTG 10/10/2023
3
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
Năm 2022 TT 90/2018/TT-BTC 116/QĐ-QLTTTG 04/10/2023
4
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 85/QĐ-QLTTTG 07/08/2023
5
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2023 (Chương 016)
Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 450/TB-QLTTTG 13/07/2023
6
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 437/TB-QLTTTG 10/07/2023
7
Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bj chuyên dùng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền
2023 1713/QĐ-TCQLTT 07/07/2023
8
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách nhà năm 2023 (lần 1) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 74/QĐ-QLTTTG 05/07/2023
9
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023
Quý I năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 211/TB-QLTTTG 14/04/2023
10
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 197/TB-QLTTTG 10/04/2023
11
Quyết định về việc công bố dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2020 33/QĐ-QLTTTG 20/03/2023
12
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Năm 2022 53/TB-QLTTTG 08/02/2023
13
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
Năm 2023 05/QĐ-QLTTTG 13/01/2023
14
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý IV năm 2022 17/TB-QLTTTG 11/01/2023
15
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 3) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2022 156/QĐ-CQLTT 08/11/2022
16
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2022 153/QĐ-CQLTT 03/11/2022
17
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
quý III năm 2022  699/TB-CQLTT 13/10/2022
18
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách năm 2022 (lần 2) của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2022 115/QĐ-CQLTT 28/09/2022
19
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
quý II và 6 tháng đầu năm 2022 517/TB-CQLTT 13/07/2022
20
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán toán ngân sách năm 20221 của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2021 81/QĐ-CQLTT 07/06/2022