STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023
Quý I năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 211/TB-QLTTTG 14/04/2023
2
Quyết định về việc công bố dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2020 33/QĐ-QLTTTG 20/03/2023
3
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Năm 2022 53/TB-QLTTTG 08/02/2023
4
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
Năm 2023 05/QĐ-QLTTTG 13/01/2023
5
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý IV năm 2022 17/TB-QLTTTG 11/01/2023
6
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 3) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2022 156/QĐ-CQLTT 08/11/2022
7
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2022 153/QĐ-CQLTT 03/11/2022
8
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
quý III năm 2022  699/TB-CQLTT 13/10/2022
9
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách năm 2022 (lần 2) của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2022 115/QĐ-CQLTT 28/09/2022
10
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
quý II và 6 tháng đầu năm 2022 517/TB-CQLTT 13/07/2022
11
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán toán ngân sách năm 20221 của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2021 81/QĐ-CQLTT 07/06/2022
12
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách năm 2022 (lần 1) của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2022 68/QĐ-CQLTT 12/05/2022
13
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý I năm 2022 292/TB-CQLTT 08/04/2022
14
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
năm 2021  193/TB-CQLTT 09/03/2022
15
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Năm 2022  36/QĐ-CQLTT 09/03/2022
16
Thông báo công khai quyết toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở
Năm 2021 02/CK 14/02/2022
17
Thông báo công khai Quyết toán thu, chi Quỹ cơ quan
Năm 2021 03/CK 14/02/2022
18
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý IV năm 2021 43/TB-CQLTT 11/01/2022
19
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý III năm 2021 733/TB-CQLTT 11/10/2021
20
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 (lần 2) của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2021 211/QĐ-CQLTT 04/10/2021