STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2024 (Chương 016)
Quý I năm 2024 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của BTC 250/TB-QLTTTG 11/04/2024
2
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
Năm 2024 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 50/QĐ-QLTTTG 21/03/2024
3
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 124/TB-QLTTTG 28/02/2024
4
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Chương 016)
Năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 123/TB-QLTTTG 28/02/2024
5
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2023 (Chương 560)
2024 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 23/TB-QLTTTG 10/01/2024
6
Thông báo công khai tình hình dự toán ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2023 (Chương 016)
Quý IV và 6 tháng cuối năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 22/TB-QLTTTG 10/01/2024
7
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2024 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 09/QĐ-QLTTTG 09/01/2024
8
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 165/QĐ-QLTTTG 22/12/2023
9
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 656/TB-QLTTTG 10/10/2023
10
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 (Chương 016)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 658/TB-QLTTTG 10/10/2023
11
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
Năm 2022 TT 90/2018/TT-BTC 116/QĐ-QLTTTG 04/10/2023
12
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 85/QĐ-QLTTTG 07/08/2023
13
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2023 (Chương 016)
Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 450/TB-QLTTTG 13/07/2023
14
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 437/TB-QLTTTG 10/07/2023
15
Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bj chuyên dùng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền
2023 1713/QĐ-TCQLTT 07/07/2023
16
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giao dự toán ngân sách nhà năm 2023 (lần 1) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 74/QĐ-QLTTTG 05/07/2023
17
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023
Quý I năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 211/TB-QLTTTG 14/04/2023
18
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 197/TB-QLTTTG 10/04/2023
19
Quyết định về việc công bố dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2020 33/QĐ-QLTTTG 20/03/2023
20
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Năm 2022 53/TB-QLTTTG 08/02/2023