STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Thông báo công khai tình hình dự toán ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2023 (Chương 016)
Quý IV và 6 tháng cuối năm 2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 22/TB-QLTTTG 10/01/2024
2
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2023 (Chương 560)
2024 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 23/TB-QLTTTG 10/01/2024
3
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2024 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 09/QĐ-QLTTTG 09/01/2024
4
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
2023 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 165/QĐ-QLTTTG 22/12/2023
5
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 (Chương 560)
Năm 2023 TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 656/TB-QLTTTG 10/10/2023