Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường