STT

      ĐƠN VỊ     

SỐ ĐIỆN THOẠI

PHÒNG CHUYÊN MÔN

1

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

02733.876.649

2

PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP

02733.880.524

3

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

02733.873.889

 ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1

02733.872.034

2

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2

02733.841.620

3

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

02733.919.559

4

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

02733.835.227

5

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5

02733.824.399

6

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6

02733.872.013

 
Trung bình (1 Bình chọn)