Chi tiết văn bản

 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

MENU VĂN BẢN