Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chiều ngày 29/9/2023, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở”.

Tham dự Tọa đàm có Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang; đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục cùng với phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

Ngày 10/11/2022, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Theo đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đảng viên Đảng bộ tham dự Tọa đàm

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Luật này về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Theo đó, đại diện các chi bộ trình bày 04 tham luận; đảng viên thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan; phát huy vai trò của đảng viên, công chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đ/c Võ Hùng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua báo cáo đề dẫn

Qua trao đổi, thảo luận đã thống nhất một số giải pháp trọng tâm mà tập thể cấp ủy, cơ quan, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu và chấp hành nghiêm thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng.

Hai là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm của tập thể cấp ủy; tính tự giác, chủ động, quyền và nghĩa vụ của đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận về các vấn đề liên quan trong sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tham luận của đảng viên

Ba là, người đứng đầu cơ quan thực hiện tốt việc công khai thông tin ở cơ quan về nội dung, hình thức và thời điểm phải công khai, trách nhiệm tổ chức việc công khai đảm bảo theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bốn là, đảng viên, công chức, người lao động tích cực tham gia bàn và quyết định các công việc theo quy định. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan quyết định các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác năm; tổ chức phong trào thi đua; báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân; thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, người lao động…

Đảng viên tham gia thảo luận

Năm là, từng đảng viên, công chức, người lao động tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà tập thể công chức, người lao động đã bàn và quyết định quy định; giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của người đứng đầu, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, hành vi hành chính của người thực thi công vụ, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Sáu là, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời phát hiện, kiến nghị người đứng đầu cơ quan giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan.

Kết luận tại Tọa đàm, Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể tổ chức quán triệt, triển khai để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước kết luận

Thông qua Tọa đàm, giúp đảng viên, công chức nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo đảm trật tự, kỷ cương, công khai, minh bạch gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận