Chính sách

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.