Một số quy định mới về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi

Ngày 15/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Kể từ ngày 20/02/2023, Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành và quy định một số điểm mới đáng lưu ý về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi.

Thứ nhất, sửa đổi quy định về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi có chứa thuốc thú y để phòng, trị bệnh cho vật nuôi:

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ chứa thuốc thú y có thành phần kháng sinh để phòng, trị bệnh cho vật nuôi phải ghi đủ các thông tin gồm: Tên và hàm lượng kháng sinh, mục đích sử dụng kháng sinh, hướng dẫn sử dụng, thời gian ngừng sử dụng, tên và địa chỉ trang trại hoặc cơ sở chăn nuôi (đối với trường hợp điều trị, điều trị dự phòng) trên nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo khi lưu hành phù hợp với nội dung ghi trong đơn thuốc của người kê đơn thuốc thú y theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y.

Đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ chứa thuốc thú y không phải kê đơn theo quy định về thú y để phòng, trị bệnh cho vật nuôi thì phải ghi đủ các thông tin sau: Tên và hàm lượng hoạt chất có tác dụng phòng, trị bệnh; mục đích sử dụng; hướng dẫn sử dụng; thời gian ngừng sử dụng trên nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo khi lưu hành phù hợp với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thuốc thú y và pháp luật về quản lý thuốc thú y.

Thứ hai, bổ sung quy định về thể hiện dấu hợp quy của thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường:

Trường hợp thức ăn chăn nuôi là hàng rời; thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ có bao bì thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT thì dấu hợp quy được thể hiện trong tài liệu kèm theo, quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT (gọi tắt là Thông tư 21 sửa đổi).

Nếu thức ăn chăn nuôi không thuộc đối tượng nêu trên thì dấu hợp quy được thể hiện trên nhãn hoặc bao bì của sản phẩm hoặc trong tài liệu kỹ thuật kèm theo lô hàng khi lưu hành. Tài liệu kỹ thuật bao gồm các thông tin tối thiểu: Tên cơ sở chịu trách nhiệm về hàng hóa, địa chỉ sản xuất bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm; tên sản phẩm; số tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về chỉ tiêu chất lượng trong tiêu chuẩn công bố áp dụng tại điểm e Mục 5 Phụ lục I Thông tư 21 sửa đổi:

Trường hợp thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm; thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ chứa thuốc thú y có thành phần kháng sinh; hoạt chất phòng, trị bệnh cho vật nuôi không phải kê đơn theo quy định của pháp luật về thú y thì không bắt buộc phải công bố thông tin kháng sinh; thông tin hoạt chất của thuốc thú y trong bảng chỉ tiêu chất lượng của tiêu chuẩn công bố áp dụng nhưng bắt buộc phải ghi trên nhãn hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo khi lưu hành theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 21 sửa đổi.

Đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có chỉ tiêu chất lượng chưa có phương pháp thử nghiệm được chỉ định hoặc thừa nhận thì không phải công bố hàm lượng chỉ tiêu đó trong bảng chỉ tiêu chất lượng của tiêu chuẩn công bố áp dụng và nhãn sản phẩm nhưng phải ghi thành phần định lượng nguyên liệu chứa chỉ tiêu đó.

Thứ tư, về quy định chuyển tiếp:

Nhãn sản phẩm thức ăn chăn nuôi chứa thuốc thú y đã in trước ngày Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực (ngày 20/02/2023)  mà chưa đáp ứng quy định về ghi nhãn tại Thông tư này thì được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nhãn như trên mà được sản xuất trước ngày 20/02/2023 thì tiếp tục được lưu hành đến khi hết hạn sử dụng của sản phẩm. Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nhãn như trên mà sản xuất sau ngày 20/02/2023 thì khi lưu thông trên thị trường phải có tài liệu kèm theo ghi thông tin về kháng sinh, hoạt chất phòng, trị bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 21 sửa đổi.

Trường hợp thay đổi về địa chỉ trụ sở, địa chỉ sản xuất do thay đổi về địa giới hành chính, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được tiếp tục sử dụng hết số lượng nhãn đã in thông tin địa chỉ trụ sở, địa chỉ sản xuất trước khi thay đổi.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận