Những quy định mới về bán hàng đa cấp hiện nay

Ngày 28/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Kể từ ngày 20/6/2023, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và quy định một số điểm mới đáng chú ý sau đây:

Bổ sung quy định về thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo hình thức trực tuyến mà có sự tham gia của người tham gia bán hàng đa cấp tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì doanh nghiệp phải thông báo đến Sở Công Thương của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó. Trường hợp tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì doanh nghiệp thông báo đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động trực tuyến để né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Nâng cao điều kiện đối với đầu mối liên hệ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa phương, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm chỉ định một cá nhân cư trú tại địa phương làm đầu mối làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó.

Đầu mối làm việc của doanh nghiệp phải được Bộ Công Thương xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; không thuộc những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và được doanh nghiệp giao quyền để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Quy định này giúp khắc phục tình trạng doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ cử đầu mối mang tính chất đối phó, ít hiểu biết pháp luật hay hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước.

Bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế; không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó. Quy định này nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng đa cấp phát triển đúng bản chất của hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng thay vì chỉ tiêu dùng trong nội bộ hệ thống người tham gia.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận