Lưu ý về tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực trồng trọt

Khi áp dụng thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước theo Nghị định số 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt.

Tại khoản 3 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, quy định tại khoản 1 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Tuy nhiên, Điều 37 Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2023) quy định thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề như sau:
“Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt đã tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành;
Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, nội dung quyết định xử phạt phải ghi rõ thời điểm có hiệu lực thi hành của hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề (thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước) là từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ”.

Như vậy, đối với trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước là từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ và phải được ghi rõ vào trong nội dung quyết định xử phạt.

 
Hình ảnh công chức QLTT thảo luận việc áp dụng Nghị định 31/2023/NĐ-CP

Để đảm bảo áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đúng quy định khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải xem xét từng trường hợp cụ thể để áp dụng theo quy định của Điều 37 Nghị định số 31/2023/NĐ-CP.

Đội QLTT số 2
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận