Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang: Sinh hoạt ôn lại truyền thống 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong ngày 02/02/2024, tất cả 8/8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 94 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Các chi bộ đã tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 94 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Chi bộ 7 tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 03/02

Tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, cấp ủy các cấp, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Buổi sinh hoạt tại Chi bộ 1

Tuyên truyền kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sâu sát, kịp thời từ Trung ương đến cơ sở, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong năm 2023, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Chi bộ 3 ôn lại truyền thống 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024 toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận