Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

“Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phải nâng chất từng nội dung trong sinh hoạt chi bộ”. Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị diễn ra trong buổi sáng ngày 10/8/2023 tại Hội trường Cục với sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Qua 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã đạt những kết quả, chuyển biến tích cực; nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Huỳnh Văn Nguyện thông qua dự thảo báo cáo sơ kết

Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như tổ chức sinh hoạt chi bộ “Mẫu”; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, định hướng các giải pháp thông qua họp giao định kỳ hàng tuần, Ban Thường vụ Đảng ủy luân phiên dự họp tại các chi bộ; thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát thường xuyên; đưa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vào kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; lựa chọn 01 chi bộ/năm để tiến hành kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Nền nếp sinh hoạt chi bộ được đảm bảo nghiêm túc; cấp ủy thực hiện tốt chế độ sinh hoạt trước khi họp chi bộ để chuẩn bị chu đáo các vấn đè liên quan; lựa chọn nội dung tự phê bình và phê bình cho phù hợp. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo lịch cố định của Đảng ủy, sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 cuộc/quý, tuân thủ quy trình, thời gian quy định.

Chất lượng điều hành sinh hoạt; số lượng, chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến, tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên so với thời điểm năm 2019, 2020; việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ theo biểu mẫu quy định. Cấp ủy, chi bộ luôn chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, tính lãnh đạo, sự gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước đã nhấn mạnh: “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phải nâng chất từng nội dung trong sinh hoạt chi bộ”. Đồng chí yêu cầu tất cả các chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cách thức điều hành, tổ chức sinh hoạt chi bộ. Có giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng từng nội dung trong sinh hoạt chi bộ; tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình… Đặc biệt, phải gắn được công tác kiểm tra, giám sát với tự phê bình và phê bình, với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước phát biểu chỉ đạo

Đảm bảo tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ; điều hành cuộc họp; phát huy tính chủ động, tự giác của từng đảng viên trong thực hiện trách nhiệm của mình khi tham gia sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Trước đó, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của 8/8 chi bộ trực thuộc từ ngày 02/8 đến ngày 09/8/2023 để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Hội nghị sơ kết của Đảng bộ.

Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết tại các chi bộ trực thuộc:

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị sơ kết của Chi bộ 4

Bí thư Chi bộ 6 điều hành Hội nghị sơ kết của chi bộ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp tham dự Hội nghị tại Chi bộ 8

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận