Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Cục QLTT tỉnh Tiền Giang trong buổi chiều ngày 19/01/2024. Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm về công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước, tuyên truyền, truyền thông, xây dựng lực lượng, kiểm tra hoạt động công vụ...

Bí thư Chi bộ 7 tham gia thảo luận tại Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” 1943-2023...

Đảng ủy tổ chức thực hiện nghiêm đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các chi bộ lựa chọn một số nội dung tác phẩm để triển khai đến đảng viên.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện

Đồng thời, phát động đảng viên, công chức tích cực tham gia các Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng); thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2023, Đảng bộ Cục có 02 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng, 01 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra, giám sát; học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; củng cố, nâng chất; lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... đều đạt được kết quả tích cực.

Chi bộ 1 đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước đã quán triệt, phổ biến, triển khai lại một số quy định liên quan để đảng viên thông suốt thực hiện: Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 13/9/2023 của Đảng ủy Khối về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Khối. Quy định số 906-QĐ/TU ngày 14/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.

Đảng viên được khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2024, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, cụ thể:

(1) Triển khai thực hiện nghiêm túc các tiêu chí xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

(2) Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình gắn với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” gắn với xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch cá nhân và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

(3) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

(4) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, lấy phòng ngừa vi phạm là chính.

Điển hình tiên tiến trong thực hiện mô hình của Đảng bộ Cục

(5) Thường xuyên triển khai, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(6) Quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ đảng bộ, cơ quan, đơn vị và cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản khác liên quan gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, Ban Thanh tra nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước phát biểu kết luận Hội nghị

(7) Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; tự soi, tự sửa khuyết điểm, hạn chế gắn với tự phê bình và phê bình.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận