Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Xem nội dung đề cương tại đây
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận