* Thông báo Công khai kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm 2020

.
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang