* Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thông báo Chi nhánh 2 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam được lựa chọn là Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận