* Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước đối với 02 lô hàng: Xơ-mi động cơ sử dụng máy dầu và vải sợi
Xem chi tiết tại đây
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang