* Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-CQLTT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân, cụ thể như sau:
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang