Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 23/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ban hành thông báo số 309/TB-QLTTTG về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông tin chi tiết xem tại đây
Phòng Tổ chức - Hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang