Danh sách trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

Danh sách trực nghỉ Lễ Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020) Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020)

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang