Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 31/12/2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Ông Đỗ Văn Phước, Quyền Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các báo cáo năm 2020 về kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị công chức và thực hiện dân chủ; đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện kế hoạch công tác năm; tổng kết phong trào thi đua; công khai tài chính cơ quan, tài chính công đoàn; công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Trong đó, số vụ thanh tra chuyên ngành đạt 100% kế hoạch; kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt 120% kế hoạch; tuyên truyền pháp luật đạt 110% kế hoạch; ứng dụng hiệu quả 06 hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động của lực lượng; tổ chức 03 hội nghị tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ với 191 lượt công chức dự; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 65 triệu đồng...

Với những kết quả đạt được, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vinh dự có 03 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 05 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 11 công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 61 công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 06 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen và 02 tập thể được Cục trưởng tặng Giấy khen.

Ông Nguyễn Quốc Định, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

thông qua dự thảo báo cáo công tác giám sát năm 2020

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua; tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Tiền Giang và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 với những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị.

Ông Huỳnh Văn Nguyện, Phó Cục trưởng thông qua Nghị quyết Hội nghị

Năm 2021, toàn thể công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần tự giác, tính gương mẫu, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã đề ra. Đặc biệt, đề ra vai trò người đứng đầu cơ quan và trách nhiệm của từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các phong trào thi đua và phát huy dân chủ ở cơ sở Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

       

Ông Đỗ Văn Phước, Quyền Cục trưởng phát biểu chỉ đạo

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận