Nâng cao trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết đã đề ra.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được xác định là việc làm thường xuyên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị; cần có sự quyết tâm, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến từng đảng viên

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc

lần thứ XIII của Đảng vào ngày 27/3 và 28/3/2021

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, có chất lượng, với sự giám sát trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy; đảng viên có trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện, Đảng bộ báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh theo quy định. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của từng cán bộ, đảng viên về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể thực hiện từng Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan.

Trong đó, xác định những nhiệm vụ chủ yếu, các vấn đề trọng tâm để thực hiện có hiệu quả; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình hành động, nhất là trách nhiệm của đồng chí Bí thư và tập thể Ban Thường vụ cấp ủy, tập trung trí tuệ lãnh đạo, điều hành thực hiện các Nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, kiên trì, thiết thực, hiệu quả.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, tăng số thu nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát triển văn hóa – xã hội.

Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; nhất là tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép để hạn chế, phòng ngừa biến đổi khí hậu xảy ra. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự; phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025: Đảng bộ đưa ra những nhiệm vụ cụ thể để xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa nội dung này vào sinh hoạt thường lệ hàng tháng của các chi bộ trực thuộc.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình trong đảng viên, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ và lãnh đạo đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các chi bộ trực thuộc, quan tâm công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện của từng đảng viên; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót.

Tham dự Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vào ngày 30/3/2021

Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ chức sơ kết, kiểm điểm, rút kinh nghiệm để đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Từ đó, góp phần tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong đảng viên, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận