Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường

Ngày 04/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định số 2317/QĐ-TCQLTT kèm Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường
Thông tin chi tiết xem Tại Đây
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang