Thông báo Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán mua sắm tài sản năm 2023 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Ngày 12/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục, dự toán mua sắm tài sản năm 2023 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang (Quyết định số 1383/QĐ-TCQLTT)
Thông tin chi tiết xem tại đây
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang
Phòng Tổ chức - Hành chính