Thông báo về việc chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu (gỗ Gõ đỏ Nam Phi ) được xác lập quyền sở hữu toàn dân (ngày 28/9/2021)

.
Phòng Tổ chức - Hành chính