Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu (máy nén hơi) được xác lập quyền sở hữu toàn dân (ngày 27/9/2021)

.
Phòng Tổ chức - Hành chính