Tiền Giang: 02 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức

Chi bộ 7, 8 thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức và trao thẻ đảng viên cho 02 đảng viên dự bị thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3 vào ngày 08/3/2023.

Ngày 14/01/2022, các đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Chi bộ 7 đang công tác tại Phòng Tổ chức – Hành chính và Nguyễn Thị Hải Yến, Chi bộ 8 đang công tác tại Phòng Thanh tra – Pháp chế vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 12 tháng thử thách, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành cùng với sự giúp đỡ của chi bộ; từ ngày 14/01/2023 các đồng chí này đã trở thành đảng viên chính thức và được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát thẻ đảng viên. Đây là niềm tự hào của 02 đồng chí, chi bộ và tập thể Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Bí thư Chi bộ 7 trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

và thẻ đảng viên cho đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Quán triệt quan điểm của Đảng “Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”; Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nhắc nhở “mỗi đảng viên... phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, phải “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Bí thư Chi bộ 8 trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

và thẻ đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến

Đặc biệt, tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó, đảng bộ, chi bộ tạo điều kiện để đảng viên rèn luyện, phấn đấu và từng đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận