Tiền Giang: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2022.

Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tham dự, giám sát việc học tập tại điểm cầu Hội trường Cục, các đồng chí Phó Cục trưởng tham dự tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc theo yêu cầu của Tỉnh ủy.

Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày. Trong buổi sáng ngày 05/12, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chiều ngày 05/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương triển khai chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong buổi sáng ngày 06/12.

Đến chiều ngày 06/12, các đại biểu được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện; kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tại địa phương, sáng ngày 07/12/2022 các đại biểu được nghe lãnh đạo Tỉnh ủy triển khai dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết được Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm túc; qua đó, giúp cấp ủy, đảng viên, công chức, người lao động tiếp thu đầy đủ, có hệ thống những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận