Tiền Giang: Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 04/7/2023, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục QLTT tham dự Hội nghị. Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Cục QLTT đã xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2023.

Đảng viên Đảng bộ tham dự Hội nghị sơ kết

Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về thanh tra chuyên ngành, kiểm tra thị trường với số thu nộp ngân sách nhà nước đã đạt 95% chỉ tiêu 2023; tuyên truyền pháp luật hơn 2,4 nghìn lượt; số bài viết đăng trên Trang Thông tin điện tử Cục vượt 55% chỉ tiêu Tổng cục giao, có nhiều bài được đăng trên Trang của Đảng ủy Khối.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và có chuyển biến tốt. Đảng ủy đã xây dựng, triển khai các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; công tác tuyên truyền năm 2023; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” 1943-2023…

Phó Bí thư Đảng ủy Huỳnh Văn Nguyện

tóm tắt báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Các chi bộ trực thuộc đồng loạt tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Có 02 đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; tiếp tục bồi dưỡng 03 cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; thực hiện mô hình “Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại” của đảng viên được thực hiện hiệu quả. Qua 02 năm 2021-2022 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; có 01 tập thể và 05 cá nhân được Đảng ủy tặng Giấy khen.

Về kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng tiến độ theo chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và chi bộ trực thuộc. Trong đó, chú trọng công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII… đối với đảng viên nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm.

Các mặt công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo đoàn thể đều đạt được kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, đảng viên các chi bộ đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên; phát huy tính tự giác của từng đảng viên trong tham gia phát biểu ý kiến, tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với từng nội dung cụ thể…

Đ/c Phùng Minh Mẫn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 tham gia thảo luận

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước yêu cầu cấp ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc chủ động rà soát, thực hiện tốt các nội dung theo biểu điểm phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng của Đảng ủy Khối. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên; định hướng tư tưởng; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng từng nội dung trong sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả 03 cuộc Tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 cuộc Tọa đàm thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo được chuyển biến tích cực trong củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát phải được nâng chất; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra hoạt động công vụ. Việc kết nạp Đảng phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đạt chất lượng.  

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận