Tiền Giang: Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 09/9/2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn cho toàn thể công chức về các quy định pháp luật mới trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt, phổ biến những nội dung định hướng phát triển lực lượng QLTT theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh tại Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ở Khánh Hòa vào ngày 02/8 và 03/8/2022 vừa qua; Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước nhấn mạnh “Người đứng đầu là nhân tố quyết định”. Do đó, người đứng đầu phải là trung tâm đoàn kết nội bộ, có năng lực quản lý, làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tạo quan hệ tốt cả bên trong – bên ngoài, gương mẫu – bao dung – kiên quyết, dám làm – dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nội dung “Hai đi đầu, Ba cam kết”.

Để đáp ứng yêu cầu “Cấp Đội là hạt nhân”, trong thời gian tới Cục sẽ quan tâm, tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng lực lượng; từng công chức phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; gạt bỏ tư duy nhiệm kỳ, tuổi tác.

Liên quan đến công tác xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu hiện nay có một số điểm thay đổi căn bản; người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm về việc xác định đó; việc nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý kho tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, lập phương án xử lý tài sản phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Đại diện Phòng Tổ chức – Hành chính lưu ý việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Tại Hội nghị, công chức được nghe sơ bộ những kết quả thực tế trong công tác kiểm tra nội bộ và hoạt động công vụ trong thời gian qua; được lưu ý chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót thường gặp; tập trung thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

Đối với việc thực hiện các quy định pháp luật mới về kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, công chức Cục được phổ biến những nội dung chủ yếu, một số điểm lưu ý về trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động kiểm tra; địa điểm, nội dung, thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính; các hình thức giải trình trực tiếp, bằng văn bản; thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Công chức thảo luận tại Hội nghị

Đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước nhấn mạnh “Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, quyết liệt, bày bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có chuyển biến tích cực”. Tại Hội nghị, tất cả công chức được nghe triển khai lại một số nội dung chủ yếu của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Đại diện Phòng Thanh tra – Pháp chế triển khai lại Luật Phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã xây dựng, triển khai thực hiện  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định; chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động; chống quan liêu, phiền hà trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp nghiệp vụ tại các Đội QLTT...

Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước quán triệt 19 hành vi tiêu cực cần phòng, chống

Một nội dung trọng tâm được chú trọng quán triệt tại Hội nghị là Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; đặc biệt là 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Kết luận Hội nghị, Quyền Cục trưởng yêu cầu từng công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phát huy trách nhiệm nêu gương, nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, đoàn kết nội bộ. Đồng thời, gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; với tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung thực hiện hiệu quả phương châm hoạt động của lực lượng QLTT “Hành động quyết liệt, Siết chặt kỷ cương, Thủ trưởng nêu gương, Tập thể đoàn kết”.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận