Tiền Giang: Thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII

Toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tham dự Hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ).

Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối với các điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Hội trường Cục QLTT, đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục trực tiếp giám sát việc học tập của đảng viên, công chức, người lao động đơn vị. Các đồng chí Phó Cục trưởng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Danh thông tin những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 17/5/2023 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Đối với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng:

Báo cáo kiểm điểm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại, một số bài học kinh nghiệm rút ra về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII. Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII. Đó là, về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Qua đó, giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số vấn đề quan trọng khác của Hội nghị. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII  đã thành công tốt đẹp. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong Báo cáo kiểm điểm và cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc; việc xem xét, cho ý kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm cao.

Đồng thời, quán triệt lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận