Tiền Giang: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi phòng, chống tham nhũng là công việc quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đại hội XIII khẳng định quan điểm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn”.

Đặc biệt, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời càng khẳng định vai trò,  trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn hiện nay.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được được Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tiến hành đồng loạt, sâu rộng từ tháng 4/2023 theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các chi bộ, từng Phòng, Đội QLTT, Công đoàn tuyên truyền nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động với hình thức phù hợp như thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; tọa đàm; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Cục...

Chi bộ 1 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Nội dung tác phẩm gồm các bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm là cẩm nang, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn; khẳng định thành tựu to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư. Đồng thời, khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Chi bộ 3 triển khai kế hoạch của Đảng ủy Khối

về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Đây còn là vũ khí sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giúp chúng ta hiểu đúng, đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Chi bộ 8 thảo luận các giải pháp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được tổ chức thực hiện gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; từng bước thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung tác phẩm xem tại đây!

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận