Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021

Hội nghị diễn ra vào ngày 07/01/2022 tại Phòng họp Cục QLTT tỉnh Tiền Giang với sự chủ trì của đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng. Hai nội dung lớn được tập trung thực hiện tại Hội nghị là kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn 08 chi bộ trực thuộc tổ chức nghiêm túc Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 từ ngày 16/12/2021 đến ngày 22/12/2021 với sự tham dự, chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Cục.

Đ/c Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy chủ trì kiểm điểm tập thể

Tại Hội nghị của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vào ngày 07/01/2022, tập thể Đảng ủy đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện, đúng thực chất về những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, từng cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh trong năm 2022.

Đ/c Phan Văn Tải, Đảng ủy viên góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể

Đối với 10 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đã kiểm điểm, đánh giá trung thực về những ưu điểm, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy, cơ quan phân công; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và đưa ra phương hướng khắc phục hạn chế.

Trong đó, tập trung các nội dung về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Kết thúc phần kiểm điểm tập thể, cá nhân; Đảng ủy tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 67 đảng viên, 08 chi bộ trực thuộc và đề xuất mức xếp loại đối với Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Kết quả, về xếp loại đảng viên có 13 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 19,4% tổng số đảng viên ), 52 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 77,6% tổng số đảng viên), 01 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,5% tổng số đảng viên), 01 đảng viên Không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,5% tổng số đảng viên). Về xếp loại chi bộ có 01 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 12,5% tổng số chi bộ), 06 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 75% tổng số chi bộ), 01 chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 12,5% tổng số chi bộ); đề xuất mức xếp loại đối với Đảng bộ Cục là Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Huỳnh Văn Nguyện, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày bản kiểm điểm cá nhân

Hội nghị được tiến hành đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, đúng thời gian quy định; việc đánh giá, xếp loại chất lượng đúng thực chất; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang sẽ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đối với tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; đánh giá kết quả thực hiện khắc phục theo quy định.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận