Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 13/11/2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho ông Nguyễn Văn Phước (ủy quyền số 736/GUQ-QLTTTG) và ông Đỗ Văn Phước (ủy quyền số 737/GUQ-QLTTG) kể từ ngày 13/11/2023 cho đến khi vụ việc kết thúc

Ủy quyền số 736/GUQ-QLTTTG: Xem Tại Đây.

Ủy quyền số 737/GUQ-QLTTTG: Xem Tại Đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang