Quyết liệt, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

Cùng cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã tích cực tham gia, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.
http://www.baoapbac.vn/kinh-te/202106/cuc-quan-ly-thi-truong-tinh-tien-giang-quyet-liet-trach-nhiem-trong-phong-chong-dich-covid-19-927819/
Báo Ắp Bắc

Bình luận