Chính sách

Từ ngày 05/02/2020, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 • 19 nhóm hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

  Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC). Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
 • Thông tư số 43/2018/TT-BCT: Thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn phải được thu hồi tự nguyện hoặc bắt buộc và được xử lý theo quy định pháp luật

  Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Thông tư này quy định về các nội dung gồm: Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.
 • Thông tư số 53/2018/TT-BCT: Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí phải tập huấn kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

  Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2019
 • Những việc công chức Quản lý thị trường không được làm trong hoạt động công vụ

  Ngày 30/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (có hiệu lực từ ngày 15/11/2019)
 • Một số quy định mới trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13).
 • Nghị định số 75/2019/NĐ-CP: Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh

  Ngày 26/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019. Nghị định này quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi VPHC về cạnh tranh, hành vi VPHC về cạnh tranh khác và thẩm quyền lập biên bản VPHC đối với hành vi VPHC về cạnh tranh khác
 • Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với VPHC về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

  Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
 • Kinh doanh phân bón kể từ ngày 20/9/2017 phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

  Ngày 20/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này quy định, tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện như: tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật; có cửa hàng buôn bán phân bón (cửa hàng buôn bán phân bón phải có: biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc); có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng.
 • Cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai không được tiến hành sửa chữa chai, nạp LPG tại cửa hàng

  Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (gồm thương nhân sản xuất, chế biến; thương nhân xuất, nhập khẩu; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG, chai LPG mini; trạm nạp, trạm cấp, trạm nén khí…) phải xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp cơ sở kinh doanh khí bao gồm nhà xưởng sản xuất, chế biến, cảng xuất nhập, kho chứa, trạm nạp, trạm cấp liền kề nhau và cùng một chủ sở hữu thì Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được lập chung cho cơ sở