Chính sách

Từ ngày 01/01/2026, nhãn thực phẩm bao gói sẵn phải ghi thông tin giá trị năng lượng

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.